50 Things To Do With Your Toddler

50 Things To Do With Your Toddler

50 Things To Do With Your Toddler – Là các mẩu chuyện với các ý tưởng và hoạt động cho cha mẹ và người chăm sóc để làm với trẻ nhỏ để hỗ trợ sự phát triển của chúng. Nó chứa 50 hoạt động đơn giản, trò chơi, vần điệu và bài hát được thiết kế để khuyến khích phát triển và học tập thông qua chơi.

CÁC MẸ ẤN VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI SÁCH CHO CON