[Sách] Cambridge Primary Mathematics 6 Teacher’s Resource 

200.000VND

Tài nguyên của giáo viên Toán tiểu học Cambridge sẽ hỗ trợ đầy đủ cho giáo viên để có được những điều tốt nhất từ ​​người học của họ và sử dụng hiệu quả sách và sách trò chơi của người học. Kế hoạch bài học chi tiết dựa trên các mục tiêu khóa học được cung cấp, cùng với các ý tưởng hoạt động bổ sung. Giáo viên sẽ được hướng dẫn để đánh giá một cách định dạng sự hiểu biết của người học. Họ sẽ có khả năng tham gia giao tiếp giữa các ý tưởng. Câu trả lời cho cuốn sách của người học và các bản sao được yêu cầu.