[Sách] 100+ Series – Reading Comprehension, Grade 1

100.000VND

Reading Comprehension for grade 1 được thiết kế để hỗ trợ đánh giá và thực hành các kỹ năng đọc hiểu. Lớp 1 bao gồm các tiêu chuẩn như chủ đề chính và chi tiết chính, xác định mục đích của tác giả, tóm tắt và suy luận. Cuốn sách bao gồm các đoạn và tiểu thuyết hư cấu và tiểu thuyết hấp dẫn để thu hút tất cả độc giả.
The 100+ Series Reading Comprehension books trải dài từ lớp 1 đến 8. Các hoạt động trong mỗi cuốn sách củng cố các kỹ năng đọc hiểu cần thiết bằng cách cung cấp thực hành với trình tự, ý chính, dự đoán và suy luận, cũng như các yếu tố câu chuyện, nhân vật, cốt truyện và bối cảnh. Các cuốn sách bao gồm các đoạn và tiểu thuyết hư cấu và tiểu thuyết phù hợp. Mỗi cuốn sách có 128 trang và 100 trang (hoặc nhiều hơn) nội dung có thể tái tạo để giúp học sinh xem lại và củng cố các kỹ năng cần thiết trong việc đọc hiểu.