[ Nhập mã STS25 để được Freeship] Bộ 2 cuốn Dạy bé xem giờ Kumon Time + tặng mô hình đồng hồ

129.000VND

𝐺𝑖𝑜̛̀ 𝑔𝑖𝑎̂́𝑐 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 𝑠𝑢̛̣ 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑖 𝑏𝑒́ 𝑏𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑣𝑎̀𝑜 𝑡𝑢𝑜̂̉𝑖 đ𝑖 ℎ𝑜̣𝑐, 𝑏𝑒́ 𝑐ℎ𝑢̉ đ𝑜̣̂𝑛𝑔 ℎ𝑜̛𝑛 𝑘ℎ𝑖 đ𝑎̃ 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 𝑥𝑒𝑚 𝑔𝑖𝑜̛̀, 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐𝑎́𝑐 𝑚𝑜̂́𝑐 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 ℎ𝑜̛𝑛 𝑘𝑒́𝑚. 𝐾𝑢𝑚𝑜𝑛 𝑇𝑖𝑚𝑒 𝑙𝑎̀ 𝑐𝑢𝑜̂́𝑛 𝑠𝑎́𝑐ℎ 𝑔𝑜́𝑝 𝑝ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑏𝑜̂́ 𝑚𝑒̣ ℎ𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑐𝑜𝑛 𝑛𝑎̆́𝑚 𝑏𝑎̆́𝑡 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 1 𝑐𝑎́𝑐ℎ đ𝑜̛𝑛 𝑔𝑖𝑎̉𝑛 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡.
𝑀𝑜̂̃𝑖 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑑𝑎̀𝑛ℎ 15-20𝑝 𝑑𝑎̣𝑦 𝑏𝑒́ 𝑥𝑒𝑚 𝑔𝑖𝑜̛̀, 𝑘ℎ𝑖 𝑙𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑥𝑜𝑛𝑔 đ𝑢̉ 𝑏𝑜̣̂ 2 𝑐𝑢𝑜̂́𝑛 𝑛𝑎̀𝑦 𝑠ℎ𝑜𝑝 𝑡𝑖𝑛 𝑐ℎ𝑎̆́𝑐 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑒́ 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑡𝑢̛̣ 𝑡𝑖𝑛 đ𝑜̣𝑐 𝑔𝑖𝑜̛̀, đ𝑜̣𝑐 𝑝ℎ𝑢́𝑡 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑏𝑎̂́𝑡 𝑘𝑖̀ 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑛𝑎̀𝑜.