[Sách] Great Writing 2: Great Paragraphs with Answer Key

200.000VND

Loạt bài viết tuyệt vời sử dụng các giải thích rõ ràng và các hoạt động thực tiễn sâu rộng để giúp học sinh viết các câu, đoạn văn và bài tiểu luận tuyệt vời. Mỗi cuốn sách chứa rất nhiều mô hình viết theo các kiểu hùng biện được lựa chọn cẩn thận, cung cấp thực hành làm việc với quá trình viết để phát triển một đoạn văn bản cuối cùng. Viết 2 _ đoạn văn tuyệt vời giới thiệu quá trình phát triển đoạn văn và dạy cách tạo ra ý tưởng và viết trong một loạt các mô hình tu từ.