[Sách] Complete Maths Guide 6

100.000VND

Đây là bộ sách được ban hành theo chương trình mới nhất của bộ giáo dục Singapore. Bộ sách gồm 6 cuốn từ lớp 1 đến lớp 6, tương đương với trình độ tiểu học của Việt Nam.