[Sách] Cambridge ICT Starters: Stage 2 

80.000VND

Cambridge ICT Starters: Stage 2 được thiết kế để hỗ trợ những người học đang theo giáo trình Người khởi nghiệp Công nghệ Thông tin và Truyền thông (CNTT) Cambridge. Cuốn sách này cung cấp bảo hiểm đầy đủ của tất cả các mô-đun. Các phần của cuốn sách tương ứng với các mô-đun và tuân theo thứ tự các mô-đun xuất hiện trong giáo trình. Cuốn sách xây dựng các kỹ năng bàn phím và các thói quen cơ bản, như gửi email, xử lý dữ liệu, quản lý bảng tính, tạo và chỉnh sửa công việc bằng văn bản và xử lý hình ảnh. Các hoạt động trong sách sử dụng phần mềm Microsoft (R) Office 2007 và Windows (R) 7.

Hết hàng