[Sách] Cambridge Global English 3 Teacher’s Resource

150.000VND

Tài nguyên của giáo viên tiếng Anh toàn cầu Cambridge cung cấp hướng dẫn từng bước cho giáo viên cho mỗi bài học ở mỗi đơn vị để hỗ trợ giảng dạy nội dung Sách của học viên. Ghi chú trên Sách hoạt động cũng được bao gồm. Tổng quan về đơn vị cung cấp một ảnh chụp nhanh về mục tiêu bài học và ngôn ngữ và kỹ năng được đề cập. Các ghi chú bao gồm các phím trả lời cho các hoạt động trong Sách và Hoạt động của Học viên, tập lệnh âm thanh hoàn chỉnh, đề xuất phân biệt và đánh giá, liên kết ngoại khóa, cơ hội danh mục đầu tư và các hoạt động có thể sao chép liên kết đơn vị bổ sung và danh sách từ dựa trên đơn vị.