[Sách] a Good Turn of Phrase Advanced Idiom Practice

90.000VND

Sách bao gồm mười lăm đơn vị bài học mỗi trình bày và thực hành các thành ngữ tiếng Anh trong sử dụng hiện tại. thành ngữ có mặt trong ngữ cảnh sau đó chúng được kiểm tra trong các hoạt động như chuyển đổi “từ khóa”, nhiều lựa chọn, điền vào chỗ trống, khớp từ, trò chơi ô chữ và thảo luận bằng hình ảnh. Sách giáo viên chứa các câu trả lời để thực hiện cũng như ba bài kiểm tra mỗi bài có hai phiên bản thay thế.
Bước ngoặt tốt của cụm từ nhắm đến học sinh ở cấp độ sau trung cấp và nâng cao. Nó có thể được sử dụng trong lớp học hoặc để tự học để giúp người học sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh thành công.